Πίσω

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου

Αυτή  η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που την αφορούν) αναφέρει τους όρους (χρήσης) βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου (ο δικτυακός μας τόπος) είτε  ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιώντας το δικτυακό μας τόπο, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και συμφωνείτε ως προς την τήρηση αυτών. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου.

Πληροφορίες για εμάς


Ο ιστοχώρος www.etxcapital.com και οι ιστοχώροι που συνδέονται με αυτόν, είναι δικτυακοί τόποι που λειτουργούν από τη Monecor Limited (Λονδίνου) («Εμείς»). Είμαστε εγγεγραμμένοι στη Γαλλία και την Ουαλία με εταιρικό αριθμό 00851820 και η καταστατική μας έδρα βρίσκεται στο 1 Broadgate, London United, Kingdom, EC2M 2QS.

Είμαστε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 124721.

Η πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο


Η πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε μέσα από το δικτυακό μας τόπο χωρίς ειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν ευθυνόμαστε εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο δικτυακός μας τόπος δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή περίοδο.

Κατά περιόδους μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση εγγεγραμμένων χρηστών σε ορισμένα σημεία ή και σε ολόκληρο το δικτυακό μας τόπο.

Εάν επιλέξετε, ή σας ορίσουμε εμείς, έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη, ένα password ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να διαχειρίζεστε αυτήν την πληροφορία ως εμπιστευτική, και να μην την αποκαλύπτετε σε κανένα τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή password, είτε έχουν επιλεγεί από εσάς είτε έχουν οριστεί από εμάς, οποιαδήποτε στιγμή, εάν, κατά τη γνώμη μας, δεν συμμορφώνεστε με κάποιες από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της πολιτικής αποδεκτής χρήσης, ή εάν είστε εγγεγραμμένοι πελάτες μας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας που έχετε συνάψει μαζί μας και αφορά στο λογαριασμό σας.

Είστε υπεύθυνοι να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο. Είστε, επίσης, υπεύθυνοι στο να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο μέσα από τη δική σας σύνδεση internet, είναι γνώστες αυτών των όρων και συμμορφώνονται με αυτούς.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Είμαστε οι ιδιοκτήτες ή οι αδειούχοι όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του δικτυακού μας τόπου, και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα αντικείμενα εργασίας προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα τα σχετικά δικαιώματα προστατεύονται.

Μπορείτε να τυπώσετε αντίγραφο, και να «κατεβάσετε» αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού μας τόπου για προσωπική σας αναφορά, και να επιστήσετε την προσοχή άλλων προσώπων, στα πλαίσια του οργανισμού σας, σε υλικό που δημοσιεύεται στο δικτυακό μας τόπο.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε έγγραφο ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή έχετε «κατεβάσει» με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά αρχεία ή γραφιστικά στοιχεία χωριστά από τα συνοδευτικά τους κείμενα.

Πρέπει πάντα να αναγνωριζόμαστε (όπως και κάθε ταυτοποιημένο πρόσωπο που συνεισφέρει περιεχόμενο) ως συγγραφείς του υλικού του δικτυακού μας τόπου.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του υλικού του δικτυακού μας τόπου για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή «κατεβάσετε» οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού μας τόπου κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο θα διακοπεί άμεσα και πρέπει, κατ’ επιλογή δική μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Εμπιστοσύνη στις αναρτημένες πληροφορίες

Σχόλια και άλλο υλικό που έχει δημοσιευτεί στο δικτυακό μας τόπο δε θεωρούνται συμβουλές τις οποίες πρέπει να εμπιστεύεται κανείς. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα που απορρέει από την εμπιστοσύνη που επέδειξε επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου, ή οποιοδήποτε άλλος άντλησε πληροφορίες από το περιεχόμενό του, σε τέτοιου είδους υλικό.

Ο δικτυακός μας τόπος ανανεώνεται τακτικά


Στόχος μας είναι η τακτική ανανέωση του δικτυακού τόπου, και η αλλαγή περιεχομένου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, μπορούμε να αναστείλουμε την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, ή να τον κλείσουμε εντελώς. Το υλικό του δικτυακού μας τόπου μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και δεν έχουμε την υποχρέωση να ανανεώσουμε αυτό το υλικό.

Η δική μας ευθύνη


Το υλικό που δημοσιεύεται στο δικτυακό μας τόπο, παρέχεται χωρίς εγγυήσεις και προϋποθέσεις, όσον αφορά στην ακρίβειά του. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, τα άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών μας, καθώς και τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

Όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και λοιπούς όρους που ίσως συνεπάγονται από τη νομοθεσία, το εθιμικό δίκαιο ή το δίκαιο επίλυσης διαφορών (law of equity).

Οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία την οποία υπέστη χρήστης σε σχέση με το  δικτυακό μας τόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του δικτυακού μας τόπου ή οποιουδήποτε δικτυακού τόπου συνδέεται με αυτόν ή την ανάρτηση υλικού σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της ευθύνης, για τα παρακάτω:

  1. απώλεια εισοδήματος ή εσόδων,
  2. απώλεια της επιχείρησης,
  3. απώλεια κερδών ή σύμβασης,
  4. απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης,
  5. απώλεια δεδομένων,
  6. απώλεια καλής φήμης,
  7. σπατάλη διοικητικών πόρων ή εργάσιμου χρόνου, και

οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία κάθε είδους, που έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα κι αν είναι αποτέλεσμα αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης του συμβολαίου ή άλλως, ακόμα κι αν έχει προβλεφθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η κατάσταση δε θα εμποδίσει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία σε ενσώματα αγαθά ή άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική απώλεια που δεν αποκλείονται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για παραπλάνηση με δόλο ή παραπλάνηση ως προς ένα σημαντικό ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δε μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Πληροφορίες για το άτομό σας και τις επισκέψεις σας στο δικτυακό μας τόπο


Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για το άτομό σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το δικτυακό μας τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Πραγματοποίηση συναλλαγών μέσα από τον δικτυακό μας τόπο


Τα συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή πληροφοριών που συνάπτονται μέσα από το δικτυακό μας τόπο ή ως αποτέλεσμα των επισκέψεων που έχετε πραγματοποιήσει, διέπονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις της μεταξύ μας συμφωνίας που αφορά στο λογαριασμό σας.

Ανάρτηση περιεχομένου στο δικτυακό μας τόπο


Όποτε κάνετε χρήση ενός στοιχείου που σας επιτρέπει να «ανεβάσετε» υλικό στο δικτυακό μας τόπο, ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που τίθενται στα πλαίσια της πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Εγγυάστε ότι κάθε συνεισφορά περιεχομένου συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα, και μας παρέχετε αποζημίωση για κάθε παράβαση αυτής της εγγύησης.

Οποιοδήποτε υλικό αναρτάται στο δικτυακό μας τόπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, κι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε και να αποκαλύπτουμε το υλικό αυτό σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο. Έχουμε, επίσης, το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε την ταυτότητά σας σε τρίτους οι οποίοι αξιώνουν ότι υλικό που αναρτήθηκε η «ανέβηκε» από εσάς στο δικτυακό μας τόπο, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους περί προσωπικών δεδομένων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δε φέρουμε ευθύνη προς τρίτους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού αναρτάται από εσάς ή από οποιοδήποτε άλλο χρήστη στο δικτυακό μας τόπο.

Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιοδήποτε υλικό ή σχόλιο έχετε αναρτήσει στο δικτυακό μας τόπο, εάν, κατά τη γνώμη μας, αυτό το υλικό δε συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που τίθενται στα πλαίσια της πολιτικής αποδεκτής χρήσης.

Ιοί, hacking και άλλα αδικήματα


Δε θα πρέπει να κάνετε κακή χρήση του δικτυακού μας τόπου εισάγοντας εν γνώσει σας, ιούς, trojans, worms, logic bombs ή οποιοδήποτε άλλο υλικό κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δε θα πρέπει να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση, χωρίς τη σχετική άδεια, στο δικτυακό μας τόπο, στο server στον οποίο ο δικτυακός μας τόπος φιλοξενείται ή σε οποιοδήποτε άλλο server, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδέεται με το δικτυακό μας τόπο. Δεν θα πρέπει να επιτεθείτε στο δικτυακό μας τόπο μέσω επιθέσεων τύπου «denial-of-service ή distributed denial-of service».

Παραβιάζοντας αυτή τη  διάταξη, διαπράττετε εγκληματική πράξη σύμφωνα με το Νόμο του 1990 περί «Κακής Χρήσης Υπολογιστών». Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο, θα διακοπεί άμεσα.

Δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκλήθηκε από επίθεση τύπου distributed denial-of-service attack, από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τα υπολογιστικά σας συστήματα, το λογισμικό σας, τα προγράμματα, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, λόγω της από μέρους σας χρήσης του ιστοχώρου μας ή του "κατεβάσματος" οποιουδήποτε υλικού ήταν αναρτημένο σε αυτόν, ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστοχώρο.

Χρήση συνδέσμων προς το δικτυακό μας τόπο


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνδέσμους προς την αρχική μας σελίδα, με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο και χωρίς να βλάπτεται η φήμη μας ή να επωφελείστε από αυτή. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα σύνδεσμο κατά τρόπο που να υποδεικνύει οποιασδήποτε μορφής σύνδεσμο, έγκριση ή επικύρωση από την πλευρά μας, χωρίς αυτό να υφίσταται.

Δε θα πρέπει να εγκαθιστάτε συνδέσμους από δικτυακό τόπο του οποίου δεν είστε κάτοχος.

Ο δικτυακός μας τόπος δεν θα πρέπει να πλαισιώνει άλλο δικτυακό τόπο, και ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς άλλο σημείο του δικτυακού μας τόπου εκτός από την αρχική σελίδα. Έχουμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια χρήσης συνδέσμων χωρίς ειδοποίηση. Ο δικτυακός τόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε συνδέσμους, θα πρέπει να συμμορφώνεται, από όλες τις απόψεις, με τα πρότυπα περιεχομένου που τίθενται στα πλαίσια της πολιτικής ορθής χρήσης.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση υλικού στο δικτυακό μας τόπο διαφορετική από αυτή που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας στο customerservice@etxcapital.gr.

Σύνδεσμοι από τον δικό μας δικτυακό τόπο


Όπου ο δικτυακός μας τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που προέρχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την πληροφόρησή σας και μόνο. Δεν έχουμε τον έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή των πηγών, και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από χρήση αυτών. Τα όποια παράπονα και ερωτήσεις σχετικά με σύνδεσμο σε άλλους ιστοχώρους και πηγές που παρέχονται από τρίτους θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους. Η ETX Capital δεν αναλαμβάνει ευθύνη για να επικοινωνήσει με άλλους ιστοχώρους ή τρίτους παρόχους περιεχομένου εκ μέρους του χρήστη.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο


Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από, ή σχετίζεται με, επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε διαδικασίες εναντίον σας για παραβίαση των όρων αυτών στη χώρα κατοικίας σας ή άλλη σχετική χώρα.

Αυτοί οι όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς ή με το ζήτημα της θέσπισής τους (συμπεριλαμβανομένης μη συμβατικής διαμάχης ή αξίωσης) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Εμπορικά σήματα


Τα ETX, ETX Capital, ETX Markets και ETXchange είναι εμπορικά σήματα της Monecor (London) Limited ή υπόκεινται στην εφαρμογή εμπορικού σήματος.

Μεταβολές


Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται από εσάς να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την σελίδα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στις οποίες έχουμε προβεί, καθώς σας δεσμεύουν νομικά. Κάποιες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορούν, επίσης, να αντικαθίστανται από διατάξεις ή επισημάνσεις που δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του δικτυακού μας τόπου.

Οι αμφιβολίες σας


Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για υλικό που εμφανίζεται στο δικτυακό μας τόπο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο customerservice@etxcapital.gr.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το δικτυακό μας τόπο.