Πίσω

Σύγκρουση συμφερόντων

Εισαγωγή


Ρυθμιζόμαστε και εξουσιοδοτούμαστε να διεξάγουμε επενδυτικές επιχειρήσεις από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Στα πλαίσια των ρυθμιστικών μας υποχρεώσεων και καθηκόντων, απαιτείται από εμάς να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσουμε και να διαχειριστούμε τις όποιες συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν μεταξύ ημών και οποιωνδήποτε εκ των πελατών μας ή μεταξύ των πελατών μας.

Σύγκρουση συμφερόντων


Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών μας, όταν τα συμφέροντά μας (ή αυτά των εργαζομένων μας, διευθυντών μας ή μετόχων μας) ή τα συμφέροντα ενός εκ των πελατών μας, μπορεί να ανταγωνίζονται (άμεσα ή έμμεσα) τα δικά σας συμφέροντα.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει με πολλαπλούς τρόπους, κάποιοι εκ των οποίων είναι πιο σχετικοί με τις δραστηριότητές μας απ’ότι άλλοι. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που αναλάβουμε συναλλαγές σχετικές με περισσότερους του ενός πελατών, μπορεί να προκύψει σύγκρουση σε σχέση με τη δίκαιη κατανομή αυτών των ‘μαζικών συναλλαγών’. Οι τιμές της αγοράς δίνονται σε εμάς σε πραγματικό χρόνο και δημιουργούν τη βάση ώστε οι πελάτες να συναλλαγούν εκεί που επιθυμούν. Στην περίπτωση που μια συναλλαγή πρόκειται να εκτελεστεί εκ μέρους περισσότερων του ενός πελατών (μαζική συναλλαγή), η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μας ορίζει ότι οι εντολές πρέπει να εκπληρωθούν με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη λήψη τους. Με τον τρόπο αυτό διαχειρίζεται την πιθανότητα πραγματικής σύγκρουσης μεταξύ των συμφερόντων των πελατών μας. Όλες οι συναλλαγές μας καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και αποκτούν χρονική σφραγίδα ώστε να αφήνουν πλήρη ελέγξιμα ίχνη που διευκολύνουν την παρακολούθηση από την ομάδα συμμόρφωσής μας και έτσι να διασφαλιστεί η τήρηση της συγκεκριμένης πολιτικής.

Γενικές συγκρούσεις συμφερόντων


Στις άλλες περιπτώσεις που μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων, ακολουθούμε τις γενικές αρχές και πολιτικές που διέπουν τις δραστηριότητές μας.

Με βάση αυτές τις γενικές αρχές, εμείς και οι υπάλληλοί μας δεν πρέπει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο:

  • να αποκτήσουμε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος, ή να αποφύγουμε την όποια οικονομική ζημία, σε βάρος οποιουδήποτε πελάτη
  • να έχουμε συμφέρον από το αποτέλεσμα υπηρεσίας παρεχόμενης σε πελάτη, ή συναλλαγής που διεξάγεται εκ μέρους πελάτη, το οποίο να είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη σε σχέση με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα
  • να έχουμε οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσουμε τα συμφέροντα ενός πελάτη ή ομάδας πελατών έναντι των συμφερόντων άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών
  • να διεξάγουμε τις ίδιες δραστηριότητες ως πελάτες
  • να δεχθούμε από οποιοδήποτε άτομο κίνητρο σε σχέση με υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη με τη μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός της καθορισμένης προμήθειας ή αμοιβής που πληρώνεται από τον πελάτη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία

Παρακολούθηση και εντοπισμός συγκρούσεων


Αναφορές

Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο ώστε να γνωρίζει τον κίνδυνο συγκρούσεων και να αναφέρει τον πιθανό εντοπισμό πραγματικών ή δυνητικών συγκρούσεων. Η ομάδα συμμόρφωσης διεξάγει τακτικά ενξάρτητη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μας, όπως ανάλυση συναλλαγών πελατών και της θέσης μας στις αγορές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συναλλαγών πελατών.  

Επιχειρησιακή δομή

Όπου χρειάζεται, παρέχουμε διαχωρισμό δραστηριοτήτων και καθηκόντων ώστε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, προσπαθούμε να διαχωρίζουμε συγκεκριμένες συναλλαγές ώστε αυτές να διεξάγονται ανεξάρτητα από άλλες συναλλαγές εκεί που θα μπορούσε να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.  

Δομή επιτροπής

Η Ρυθμιστική μας Επιτροπή Συμμόρφωσης αποτελείται από ανώτερα στελέχη που έχουν την ευθύνη επίβλεψης όλων των δραστηριοτήτων μας ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες αντιμετωπίζονται ισότιμα καθώς και ότι τα συστήματα και οι έλεγχοι διατηρούνται ώστε να διαχειριστούν τις πιθανές συγκρούσεις καταλλήλως.  

Αντιμετώπιση δυνητικής ή πραγματικής σύγκρουσης


Στην περίπτωση που εντοπίσουμε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, μπορούμε να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:

  • Να αρνηθούμε να δράσουμε εκεί που υπάρχει δυνητική σύγκρουση ή να σταματήσουμε τη δραστηριότητα που οδηγεί στη σύγκρουση
  • να αποδεχθούμε τη σύγκρουση συμφερόντων αλλά να λάβουμε μέτρα για να προστατέψουμε τα συμφέροντά σας, ή
  • να αποκαλύψουμε τη σύγκρουση συμφερόντων και/ή να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να δράσουμε.

Κάποιες συγκρούσεις συμφερόντων δεν μπορούν να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης είτε με άρνηση δράσης, είτε με την προστασία των συμφερόντων σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποκαλύψουμε κατάλληλες και αναλογικά επαρκείς πληροφορίες σε εσάς, ή, αν χρειάζεται, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να δράσουμε.